چگونه در جاوا میتونم مشخص کنم که آیا یک آرایه شامل یک مقدار خاص هست یا نه؟

چگونه در جاوا میتونم مشخص کنم که آیا یک آرایه شامل یک مقدار خاص هست یا نه؟

0 ۰
۰
من یک [ ] String دارم که شامل مقادیر زیر هست: 
public static final String[] VALUES = new String[] {"AB","BC","CD","AE"};
با داشتن String s، آیا راهی برای فهمیدن اینکه مقادیر این رشته شامل "s" هستند وجود دارد یا نه؟ 

1
1 ۱

بعد از java-8 میتونید از Streams  استفاده بکنید.

String [] values ={"AB","BC","CD","AE"};
boolean contains=Arrays.stream(values).anyMatch("s"::equals);

برای اینکه چک بکنید یک آرایه از int، double یا long شامل یک مقدار هستند میتونید به ترتیب از IntStream، DoubleSrteam یا LongStream استفاده بکنید.

مثال:

int[] a={1,2,3,4};
boolean contains=IntStream.of(a).anyMatch(x-> x==4);

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید