تولید رشته تصادفی در php

تولید رشته تصادفی در php

0 ۰
۰
نیاز به تولید یک رشته تصادفی (random) در php دارم. لطفا نمونه کد برای اینکار برام بدید.
 

1
0 ۰
از کد زیر می توان استفاده کرد:
function generateRandomString($length = 10) 
{
  $characters = '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
  $charactersLength = strlen($characters);
  $randomString = '';
  for ($i = 0; $i < $length; $i++) 
  {
    $randomString .= $characters[rand(0, $charactersLength - 1)];
  }
  
  return $randomString;
}

 با فراخوانی تابع به صورت زیر، خروجی به صورت رشته تصادفی به دست می آید.

// print the random string
// You can also pass a desired length for the random string
echo generateRandomString();

 

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید