تفاوت بین توابع ()del() ، remove و () pop در حذف یک آیتم از لیست در زبان پایتون

تفاوت بین توابع ()del() ، remove و () pop در حذف یک آیتم از لیست در زبان پایتون

0 ۰
۰
سلام. تفاوت بین سه تابع ()del() ، remove و () pop برای حذف یک آیتم از لیست در کد زیر چیست؟
>>> a=[1,2,3]
>>> a.remove(2)
>>> a
[1, 3]
>>> a=[1,2,3]
>>> del a[1]
>>> a
[1, 3]
>>> a= [1,2,3]
>>> a.pop(1)
2
>>> a
[1, 3]
>>>
 

1
0 ۰
تابع remove اولین آیتم تطبیقی رو حذف می کنه:
>>> a = [0, 2, 3, 2]
>>> a.remove(2)
>>> a
[0, 3, 2]

 تابع del آیتمی با اندیس مشخص رو از لیست حذف می کنه:

>>> a = [9, 8, 7, 6]
>>> del a[1]
>>> a
[9, 7, 6]

 و تابع pop آیتمی با اندیس مشخص رو حذف می کنه و به عنوان خروجی برمیگردونه:

>>> a = [4, 3, 5]
>>> a.pop(1)
3
>>> a
[4, 5]

 همچنین این سه تابع مدل خطای متفاوتی هم دارند:

>>> a = [4, 5, 6]
>>> a.remove(7)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: list.remove(x): x not in list
>>> del a[7]
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
IndexError: list assignment index out of range
>>> a.pop(7)
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
IndexError: pop index out of range

 

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید