خطای ارسال ایمیل از طریق سرور GMail SMTP با استفاده از صفحه ی php

خطای ارسال ایمیل از طریق سرور GMail SMTP با استفاده از صفحه ی php

1 ۱
۰
با استفاده از کد زیر قصد دارم یک ایمیل از طریق سرور GMail SMTP با استفاده از صفحه ی php ارسال کنم
<?php
require_once "Mail.php";

$from = "Sandra Sender <sender@example.com>";
$to = "Ramona Recipient <ramona@microsoft.com>";
$subject = "Hi!";
$body = "Hi,\n\nHow are you?";

$host = "smtp.gmail.com";
$port = "587";
$username = "testtest@gmail.com";
$password = "testtest";

$headers = array ('From' => $from,
 'To' => $to,
 'Subject' => $subject);
$smtp = Mail::factory('smtp',
 array ('host' => $host,
  'port' => $port,
  'auth' => true,
  'username' => $username,
  'password' => $password));

$mail = $smtp->send($to, $headers, $body);

if (PEAR::isError($mail)) {
 echo("<p>" . $mail->getMessage() . "</p>");
 } else {
 echo("<p>Message successfully sent!</p>");
 }
?>
 ولی خطای زیر رو دریافت می کنم؟
authentication failure [SMTP: SMTP server does no support authentication (code: 250, response: mx.google.com at your service, [98.117.99.235] SIZE 35651584 8BITMIME STARTTLS ENHANCEDSTATUSCODES PIPELINING)]
مشکل کد چیه؟؟

1
1 ۱
برای تنظیم سایت نیاز به تنظیم هاست به صورت زیر دارید:
$host = "ssl://smtp.gmail.com";

به کد تصحیح شده زیر دقت کنید:

// Pear Mail Library
require_once "Mail.php";

$from = '<fromaddress@gmail.com>';
$to = '<toaddress@yahoo.com>';
$subject = 'Hi!';
$body = "Hi,\n\nHow are you?";

$headers = array(
  'From' => $from,
  'To' => $to,
  'Subject' => $subject
);

$smtp = Mail::factory('smtp', array(
    'host' => 'ssl://smtp.gmail.com',
    'port' => '465',
    'auth' => true,
    'username' => 'johndoe@gmail.com',
    'password' => 'passwordxxx'
  ));

$mail = $smtp->send($to, $headers, $body);

if (PEAR::isError($mail)) {
  echo('<p>' . $mail->getMessage() . '</p>');
} else {
  echo('<p>Message successfully sent!</p>');
}

 

 

 

امکان پاسخ دهی به این سوال مسدود شده است


برای ارسال پاسخ برای این سوال باید وارد سایت شوید. برای وارد شدن به سایت نیاز به حساب کاربری سایت سوالات دارید. برای ساختن حساب و یا با وارد شدن با حساب کاربری خود روی دکمه زیر کلیک کنید