سوالات مربوط به تحقیق و پژوهش دانشگاهی، نگارش مقاله، انتخاب جورنال و کنفرانس، نگارش تز، نرم افزارهای آکادمیک و ...
دسته سوالات مرتبط با پژوهش آکادمیک و علمی، نگارش مقالات جورنال و کنفرانس، نگارش تز، ابزارهای نگارشی از جمله LaTeX